romaversitas.org.mk

Советодавен одбор

Советодавен одбор на проект „Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми во Македонија“

Октомври 2015 – Август 2017

 

Елвис Мемети, Претседател на Здружение на граѓани Ромаверзитас

Кирил Барбареев, Проректор за настава во Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Гордана Бужаровска-Лажетиќ, Редовен професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Едис Хасан, Алумнист на Ромаверзитас

Ферди Исмаили, Извршен директор на Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите „Сонце“

Вулнет Зенки, Извршен директор на Здружението Мултикултура

Кенан Таир, претставник на студентите корисници на проектот

Елсон Иљаз, претставник на студентите корисници на проектот

 

Донатори

Соработници

Видео