romaversitas.org.mk

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.10

  Линк од електронски весник

Донатори

Активни повици и конкурси

Соработници

 

 

„„РОМАВЕРЗИТАС за мене преставува одлична можност за лично надоградување и полесен начин до остварување на нашите цели, како и место за споделување на моето знаење на поголема колективна група од заедницата.“

Селвије Мустафи, Факултет за јазици, култури и комуникација, УЈИЕ

 

 

 

„За мене РОМАВЕРЗИТАС претставува организација која им дава континуирана подршка на средношколците и студентите Роми, за нивниот личен развој и градење на нивниот академски профил, преку инволвираноста во разни едукативни работилници, проекти и други можности кои ги нуди организацијата.“

Сабина Рустемовска, Медицински факултет, УКИМ